Προνομιακά Πακέτα Εξετάσεων

CHECK UP

Η εξέλιξη της προληπτικής ιατρικής έχει αποτελέσει βασικό στόχο του Απολλώνειου Νοσοκομείου από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής εξαρτάται από την πρόληψη και την άμεση εντόπιση των παθήσεων σε αρχικά στάδια. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε ειδικά πακέτα εξετάσεων πρόληψης.
CHECK UP ΑΝΑΙΜΙΑΣ
• Γενική Εξέταση Αίματος
• ESR
• Vitamin B12
• Folic Acid
• Σίδηρο
• UIBC
• Φερριτίνη
CHECK UP 1 ΘΥΡΟΕΙΔΗ
• Γενική Εξέταση Αίματος
• ESR
• TSH
• Free T4
• Free t3
CHECK UP 2 ΘΥΡΟΕΙΔΗ
• Γενική Εξέταση Αίματος
• ESR
• TSH
• Free T4
• Free t3
• Anti Thyroglobulin Abs
• Anti TPO
CHECK UP ΠΡΟΣΤΑΤΗ
• PSA
• FREE PSA
ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
• Γενική Εξέταση Αίματος
• Χοληστερίνη
• Σάκχαρο
• Κρεατινίνη
• Ομάδα Αίματος
CHECK UP ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
• Ασβέστιο
• Φωσφόρος
• Παραθομόνη
• Βιταμίνη D
CHECK UP ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Γενική Εξέταση Αίματος
• Γενική Ούρων
• Αιμοπετάλια
• ESR
• Σάκχαρο
• Ουρικό Οξύ
• Ουρία
• Κρεατινίνη
• Χοληστερίνη
• Τριγλυκερίδια
• HDL
• LDL
• HbA1c
• Κάλιο
• Νάτριο
• Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT)
• γ-GT
• Αλκαλίκη φωσφατάση
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP (από 1 έως 4 ετών)
• Γενική Εξέταση Αίματος
• Σίδηρος
• Φερριτίνη
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP (από 4 έως 10 ετών)
• Γενική Εξέταση Αίματος
• Γενική Εξέταση Ούρων
• ESR
• Σάκχαρο (γλυκόζη)
• Ουρία
• Ουρικό Οξύ
• Σίδηρος
• Χοληστερίνη
• HDL χοληστερόλη
• LDL χοληστερόλη
• Τριγλυκερίδια
• Αλκαλική Φωσφατάση
• SGPT
• SGOT
• γ-GT
• Φερριτίνη
• Κρεατινίνη
• T.S.H
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP (από 10 έως 18 ετών)
• Γενική Εξέταση Αίματος
• Γενική Εξέταση Ούρων
• ESR
• Σάκχαρο (γλυκόζη)
• Ουρία
• Ουρικό Οξύ
• Σίδηρος
• Χοληστερίνη
• HDL χοληστερόλη
• LDL χοληστερόλη
• Τριγλυκερίδια
• SGOT
• SGPT
• γ-GT
• Αλκαλική Φωσφατάση
• Φερριτίνη
• Κρεατινίνη
• T.S.H
CHECK UP ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ (κάτω των 40 ετών)
• Γενική Αίματος
• Γενική Ούρων
• ESR
• Σάκχαρο
• Ουρία
• Ουρικό Οξύ
• Κρεατινίνη
• Φερριτίνη
• Χοληστερίνη
• HDL
• LDL
• SGOT
• SGPT
• Αλκαλική Φωσφατάση
• γ-GT
• CPK
• Τριγλυκερίδια
• TSH
CHECK UP ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ (άνω των 40 ετών)
• Γενική Αίματος
• Γενική Ούρων
• ESR
• Σάκχαρο
• Ουρία
• Ουρικό Οξύ
• Κρεατινίνη
• Φερριτίνη
• Χοληστερίνη
• HDL
• LDL
• SGOT
• SGPT
• Αλκαλική Φωσφατάση
• γ-GT
• CPK
• Τριγλυκερίδια
• TSH
• PSA Total
• PSA Free
• HbA1c
CHECK UP ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (από 18 έως 35 ετών)
• Γενική Ανάλυση Αίματος
• Σάκχαρο
• Ουρία
• Ουρικό Οξύ
• Κρεατινίνη
• CRP
• SGOT
• SGPT
• γ-GT
• Σίδηρο
• Φερριτίνη
• Χοληστερόλη
• Τριγλυκερίδια
• Χοληστερόλη HDL
• Χοληστερόλη LDL
• Ca 125
CHECK UP ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (από 35 έως 50 ετών)
• Γενική Ανάλυση Αίματος
• Σάκχαρο
• Ουρία
• Ουρικό Οξύ
• Κρεατινίνη
• Σίδηρο
• SGOT
• SGPT
• γ-GT
• Χοληστερόλη
• Τριγλυκερίδια
• Χοληστερόλη HDL
• Χοληστερόλη LDL
• Φερριτίνη
• CA 125
• CA 15-3
CHECK UP ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (άνω των 50 ετών)
• Γενική Ανάλυση Αίματος
• ESR
• Σίδηρο
• Φερριτίνη
• Σάκχαρο
• Ουρία
• Ουρικό Οξύ
• Κρεατινίνη
• Τριγλυκερίδια
• Χοληστερόλη HDL
• Χοληστερόλη LDL
• Γενική Ούρων
• CA 125
• CA 15-3
• Ασβέστιο
• Φωσφόρος
• Παραθομόνη
• Βιταμίνη D
• HbA1c