Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο (ΑΙΝ) αποδίδει μεγάλη σημασία στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και έχει θέσει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους εργαζόμενους, συνεργάτες και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα μπορούν να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του.
Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, το ΑΙΝ έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους και Κανονισμούς.
Αναγνωρίζοντας την κοινωνικοοικονομική διάσταση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, υιοθετούμε την παρούσα πολιτική και δεσμευόμαστε για την πιστή τήρησή της.

Μέσω της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, επιδιώκουμε:

  • Την εγκαθίδρυση και εμπέδωση, πρωτίστως, ενός λειτουργικού συστήματος πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, για την πρόσδωση αισθήματος ασφάλειας στους εργαζομένους μας και στους ασθενείς.
  • Την ελαχιστοποίηση – εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου φροντίζει για την εξασφάλιση όλων εκείνων των πόρων (υλικών & ανθρώπινων), που απαιτούνται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στην διαρκή εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων μας πάνω σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ώστε αυτοί να είναι συνεχώς ενήμεροι τόσο για τις νομοθετικές απαιτήσεις, όσο και για ζητήματα ορθής εργασιακής πρακτικής.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, χρειάζεται η προσπάθεια όλων μας. Όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου είναι ενήμεροι για την πολιτική της εταιρείας και τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτής. Η διοίκηση, θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της επίδοσης της στους τομείς της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Η προσπάθεια για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία δεν παύει ποτέ. Το ίδιο και η θέληση μας να την εξασφαλίσουμε.

Η πολιτική του ΑΙΝ είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρακολουθείτε συνεχώς ώστε να παραμένει σχετική και κατάλληλη για το Νοσοκομείο. Η πολιτική είναι αναρτημένη σε περίοπτες θέσεις σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου αλλά και μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.