Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Η βασική αρχή, η δέσμευση και η φιλοσοφία του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου είναι να παρέχει στους ασθενείς ποιοτικές υπηρεσίες, που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Οργανισμού, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και των ενδιαφερομένων μερών καθώς και η συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την Ασφάλεια & Υγεία και την Ποιότητα.

Για την επίτευξη των πιο πάνω, η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει υιοθετήσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (IMS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας και 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 45001:2018, τα οποία εφαρμόζονται στο Νοσοκομείο και σε όλες τις δραστηριότητές του σε σχέση με το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής «Ιατρικές και Νοσηλευτικές Υπηρεσίες».

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιώντας τα ακόλουθα:

 • Την ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του, και, κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης
 • Τον καθορισμό μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την Ασφάλεια & Υγεία και την Ποιότητα, σε εταιρικό και λειτουργικό επίπεδο, σε όλα τα τμήματα και τις διεργασίες του Νοσοκομείου. Την αξιολόγηση των στόχων αυτών ως προς το βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης από την Ανώτατη Διοίκηση του Οργανισμού
 • Τον προσδιορισμό των εξωτερικών και εσωτερικών παραμέτρων που καθορίζουν το Πλαίσιο Λειτουργίας του Οργανισμού, το οποίο ενημερώνεται και αναθεωρείται με στόχο την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών ρίσκων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Τη διάθεση πόρων για την εξασφάλιση της κατάλληλης υποδομής και της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε τμήματος του Νοσοκομείου
 • Μείωση, και εάν είναι εφικτό, εξάλειψη των ποιοτικών παραπόνων από ασθενείς /επισκέπτες
 • Διασφάλιση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων, των ασθενών/επισκεπτών και των λοιπών επηρεαζόμενων μερών με την εφαρμογή αποδεδειγμένων μέτρων πρόληψης κινδύνων, με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων ασφάλειας
 • Παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας για την εξάλειψη των κινδύνων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και κακής υγείας.
 • Ενθάρρυνση τακτικής διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού για την επίτευξη συνείδησης Ποιότητας και Ασφάλειας σχετικά με όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού
 • Καθιέρωση, εφαρμογή και συντήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία που σχετίζεται με το Σύστημα Διαχείρισης του Οργανισμού
 • Καθιέρωση, εφαρμογή και συντήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την προετοιμασία και την απόκριση σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την Υγεία και την Ασφάλεια
 • Ολοκληρωμένη νομοθετική αναθεώρηση και έλεγχος συμμόρφωσης για να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και άλλες απαιτήσεις.