Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο (στο εξής το «Νοσοκομείο») δεσμεύεται ως προς την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία τηρεί για όλους τους εργοδοτούμενους του.
Δεσμεύεται επίσης για την ασφαλή συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο που διέπει την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Φυσικών Προσώπων.

1. Ορισμοί, σκοπός και πεδίο εφαρμογής της πολιτικής Βιντεοεπιτήρησης

Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή/και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου).

Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος Βιντεοεπιτήρησης είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού του, των επισκεπτών, των γραφειακών χώρων, των περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών του, καθώς και για υλικοτεχνικούς λόγους, το Νοσοκομείο προστατεύει τις εγκαταστάσεις του με σύστημα Βιντεοεπιτήρησης.

Το σύστημα Βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου λαμβάνει εικόνα από φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας το Νοσοκομείο έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, όπως υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το σύστημα Βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου και ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες Βιντεοεπιτήρησης στο Απολλώνειο.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα πολιτική δεν περιλαμβάνει:

 • Λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης, καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό μιας εκδήλωσης (π.χ. συνέδριο, ακρόαση, σεμινάριο, κοινωνική εκδήλωση), βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή υλικού ή αναμετάδοση μιας εκδήλωσης στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας του Νοσοκομείου με τον Τύπο και το κοινό.
 • Λήψη εικόνας ή/και ήχου από κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου ή άλλα συστήματα ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένης ενέργειας του χρήστη τους (π.χ. θυροτηλέφωνα), δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται συνεχής λήψη εικόνας ή/και ήχου.

Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα πολιτική διατίθεται στην ιστοσελίδα (website) του Νοσοκομείου, στη διεύθυνση http://www.apollonion.com στην ενότητα «Πολιτική Ασφάλειας». Η παρούσα πολιτική εφαρμόζει στη λειτουργία των συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου, τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι) του 2001.

Το Νοσοκομείο διαμόρφωσε την παρούσα πολιτική αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο σύστημα Βιντεοεπιτήρησης εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών του Νοσοκομείου δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα. Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, το Νοσοκομείο έχει προβλέψει τα ακόλουθα:

 • Το σύστημα Βιντεοεπιτήρησης δεν αποσκοπεί στη λήψη (π.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία (όπως ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων».
 • Οι κάμερες Βιντεοεπιτήρησης είναι σταθερές, δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης σε πραγματικό χρόνο. Δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).
 • Το σύστημα Βιντεοεπιτήρησης δεν διαθέτει μικρόφωνα και δεν λαμβάνει, μεταδίδει και επεξεργάζεται δεδομένα ήχου.
 • Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών.
 • Η πρόσβαση στα δεδομένα Βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό σαφώς καθορισμένων ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.

2. Χώροι που βιντεοεπιτηρούνται

Τα σημεία τοποθέτησης καμερών Βιντεοεπιτήρησης επελέγησαν προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται κατά το δυνατόν, στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Βιντεοεπιτήρησης. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες του Νοσοκομείου σε ανοιχτούς χώρους και έτσι δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο όπως δρόμο ή πεζοδρόμιο ή γειτονικά κτίρια (παρά μόνο στις κεντρικές εισόδους του κτιρίου, όπου καταγράφεται η είσοδος και έξοδος των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου).

Η παρακολούθηση εκτός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Το πεδίο λήψης περιορίζεται στην επιτήρηση της εισόδου του κάθε ορόφου και λαμβάνει τη λιγότερη δυνατή εικόνα από κοινόχρηστους χώρους, όπως σκάλα και ασανσέρ. Δεν λαμβάνεται εικόνα από εισόδους ή το εσωτερικό γραφείων, εκτός όπου γίνεται καταμέτρηση χρημάτων.

Με τον τρόπο αυτό, τα πρόσωπα που κατά κανόνα ενδέχεται να θίγονται από την επεξεργασία είναι αυτά που έχουν ως σκοπό την είσοδο στα γραφεία του Νοσοκομείου. Εντός των γραφείων του Νοσοκομείου, δεν λαμβάνεται εικόνα από χώρους στους οποίους η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται, γιατί υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες ιδιωτικότητας, όπως για παράδειγμα χώρους και προθαλάμους τουαλετών κτλ. Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των γραφείων εργασίας τους.

Επιπλέον των χώρων εισόδου και εξόδου, εικόνα λαμβάνεται μόνο από συγκεκριμένους χώρους όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια, όπως τα dressing rooms (δωμάτια προετοιμασίας/ διάλυσης φαρμάκων) και τους χώρους( κουτιά) φύλαξης ναρκωτικών φαρμάκων του Νοσοκομείου, όπου δεν έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες και οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν. Η λειτουργία των καμερών αυτών όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο), εξασφαλίζει αυξημένη προστασία των χώρων του Νοσοκομείου (π.χ. οι κάμερες συμβάλουν ως εργαλείο ιχνηλάτησης για την σωστή διερεύνηση ενός περιστατικού, ή ατυχήματος ή κακόβουλης ενέργειας ή πυρκαγιάς που μπορεί να προκύψει στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου) , ιδίως κατά τη διάρκεια της νύκτας και των αργιών οπότε και οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι.

3. Δεδομένα βιντεοεπιτήρησης και σκοπός συλλογής και επεξεργασίας τους

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου αποτελείται από δύο (2) ειδικά καταγραφικά μηχανήματα (DVR) και συνολικά σαράντα τρείς (43) σταθερές κάμερες, οι οποίες λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου καταγράφει την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν την οποιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο γραφείο πληροφορικής (ΙΤ) του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο χρησιμοποιεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, όπως περιγράφεται και στην «Πολιτική Ασφαλείας» της (βλ. «Πολιτική Ασφαλείας» στην ενότητα «Προφίλ» της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου), αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας των γραφειακών εγκαταστάσεών της, του προσωπικού, των επισκεπτών, των περιουσιακών στοιχείων, των αρχείων και των πληροφοριών της. Παράλληλα, προκειμένου να ενισχύσει επιπλέον τα μέτρα ασφάλειας, το Νοσοκομείο έχει εγκαταστήσει και αξιοποιεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control) στις εισόδους / εξόδους των ορόφων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, όπου η πρόσβαση του προσωπικού γίνεται με τη χρήση κωδικού. Το πιο πάνω σύστημα ελέγχου πρόσβασης βρίσκεται έχει δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλους χώρους αυξημένης προστασίας όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ασθενείς, επισκέπτες και τρίτα άτομα (Ιατρικοί επισκέπτες), παρά μόνο από το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό προσωπικό. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν του παραπάνω. Μέσω του πιο πάνω συστήματος δεν συλλέγονται οποιαδήποτε δεδομένα, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

4. Προστασία των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης

Τα δύο καταγραφικά μηχανήματα (DVR) με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων.

Το Νοσοκομείο ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες. Το Νοσοκομείο χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες / εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της για:

 • Φύλαξη και ασφάλεια των γραφειακών χώρων της με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών, χωρίς όμως να περιλαμβάνει την παρακολούθηση του εσωτερικού κυκλώματος, τον έλεγχο επισκεπτών, τον εσωτερικό έλεγχο των γραφείων, τους βασικούς χειρισμούς του συστήματος ελέγχου πρόσβασης – Access Control κτλ.
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης συστημάτων ασφαλείας – ελέγχου πρόσβασης – CCTV – πυρασφάλειας και κατάσβεσης, όπου η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει επισκέψεις του Αναδόχου στους χώρους του Νοσοκομείου και έλεγχο εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων συστήματος καθώς και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού ελέγχου και καταγραφής. Οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες / εκτελούντες επεξεργασία δεσμεύονται από γραπτή σύμβαση που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας. Οι χειριστές του συστήματος είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας και δεν μπορούν να βιντεοσκοπούν χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται η επεξεργασία. Πέρα του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.

5. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

Κάθε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών και ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. Επιπλέον των παραπάνω, το Νοσοκομείο προστατεύει την ασφάλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λαμβάνοντας τα ακόλουθα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα:

 • Τα δύο ειδικά καταγραφικά μηχανήματα (DVR) του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι εγκατεστημένα σε δωμάτια κατανεμητών που βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, το οποίο αποτελεί χώρο υψηλής ασφάλειας όπου διατηρούνται πάντοτε κλειδωμένα και με σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσβαση έχουν αποκλειστικά τα εξουσιοδοτημένα για τη διαχείρισή του άτομα.
 • Οι εικόνες από τις κάμερες καταγράφονται και αποθηκεύονται για χρονική περίοδο δώδεκα (12) ημερών, δηλαδή μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζει η οδηγία του ΓΚΠΔ. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, οι αποθηκευμένες εικόνες διαγράφονται αυτόματα και τμηματικά, έτσι ώστε στη θέση τους να εγγραφούν οι νέες εικόνες της νέας περιόδου. Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των 15 ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η οδηγία του ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες.
 • Το Νοσοκομείο διαθέτει καθορισμένη Πολιτική Ασφαλείας, η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.

6. Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη βιντεοεπιτήρηση

Το Νοσοκομείο ενημερώνει το κοινό αναφορικά με τη βιντεοεπιτήρηση των χώρων της με τους εξής τρόπους:

 • Σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει κάμερα βιντεοεπιτήρησης, σε μέρος εμφανές, αναρτάται ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα /ειδοποίηση ότι ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών.
 • Η παρούσα πολιτική του Νοσοκομείου αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ως «Πολιτική Ασφαλείας» της (βλ. «Πολιτική Ασφαλείας» στην ενότητα «Προφίλ» της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρακτική του Νοσοκομείου στα θέματα βιντεοπροστασίας.

7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης

Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν (ως υποκείμενο των δεδομένων). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αίτηση για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων – εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέλη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων. Σημειώνεται, επίσης, ότι, εφόσον το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει να του χορηγηθεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής απαγόρευσης από αρμόδια δικαστική αρχή. Τα υποκείμενα των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης του Νοσοκομείου δύναται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την επικείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λόγω χρήσης βιντεοκάμερας, καθώς και οι σχετικές ερωτήσεις ή παρατηρήσεις πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Νοσοκομείου:
DPO@apollonion.com.cy ή στο 22469040.
Για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κάποιο υποκείμενο και που συλλέχθηκαν με βιντεοκάμερα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, μαζί με την αίτηση πρέπει να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ.). Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από το Νοσοκομείο και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην επικείμενη νομοθεσία. Το Νοσοκομείο οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν το Νοσοκομείο διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση («κλείδωμα») των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος, ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον. Εάν ζητηθεί ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Αίτημα παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος. Στην περίπτωση που θίγεται από το Νοσοκομείο κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα υποκείμενα μπορούν να υποβάλουν παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Οδός Ιάσωνος 1, 1082
Λευκωσία

Ιστοσελίδα: http://www.dataprotection.gov.cy
Αρ.Τηλεφώνου: +357 22818456
Αρ.Τηλεμοιότυπου: +357 22304565