Υποχρεώσεις Ασθενών

Υποχρεώσεις ασθενών
Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν παίρνει πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της προϊσταμένης και του νοσηλευτικού προσωπικού. Να σέβεται το χώρο νοσηλείας, τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τους κανονισμούς ασφαλείας και γενικής λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Παράπονα
Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς μπορούν να απευθύνονται στην προϊσταμένη του τμήματος καθώς και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Παραμονή στους θαλάμους
Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής και να αποφεύγετε να έχετε μαζί σας παιδιά.
Κανόνες συμπεριφοράς συνοδών στους θαλάμους
Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, να αποφεύγουν να κάθονται στα κρεβατάκια των ασθενών και να διατηρούνε όσο είναι εφικτό την ευταξία του θαλάμου.
Αποφυγή θορύβου
Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.
Προστασία προσωπικών αντικειμένων
Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.
Οικονομική Υποχρέωση Ασθενή
Ο κάθε ασθενής μας δύναται να λάβει οποιαδήποτε υπηρεσία από το Νοσοκομείο μας εφόσον έχει προηγουμένως διευθετήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι αυτού. Κατά την αποχώρηση του από το Νοσοκομείο θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει το υπόλοιπο του λογαριασμού του.
Έγγραφα & εξετάσεις
Κατά την εισαγωγή σας βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας την Ταυτότητα σας, Κάρτα Νοσηλείας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ασφαλίσεως προβλέπει η Ασφαλιστική σας Εταιρεία, έντυπο του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης εάν ανήκετε και τέλος το Παραπεμπτικό του Ιατρού σας. Να έχετε πάντα μαζί σας τυχόν εξετάσεις που έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο (πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κτλ.). Επίσης αντίγραφο από οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία αφορά την νοσηλεία σας όπως ακτινογραφίες, διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων κτλ.
Νοσηλεία με ασφάλιση
Εάν είστε ασφαλισμένος με Ασφαλιστική εταιρεία ή κάποιο ασφαλιστικό ταμείο οφείλετε να παρουσιάσετε την Κάρτα Νοσηλείας σας και ανάλογα με τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου σας θα προχωρήσουμε στην απαιτούμενη χρέωση.
Νοσηλεία χωρίς ασφάλιση
Εάν δεν έχετε κάποιο φορέα που καλύπτει την νοσηλεία σας, πριν την έξοδο σας απο το Νοσοκομείο περάστε από το Τμήμα Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Ασθενών για να καταβάλετε το τίμημα των νοσηλίων σας.
Συλλογή Στοιχείων
Οι ασθενείς πρέπει να παρέχουν αληθείς πληροφορίες κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Ασθενών. Να συμπληρώνουν και να υπογράφουν όλα τα απαιτούμενα από το Νοσοκομείο έγγραφα κατά την εισαγωγή του. Σε περιπτώσεις όπου η κατάσταση υγείας του ασθενή δεν το επιτρέπει, τα αναγκαία έγγραφα υπογράφονται από τον συνοδό του ή το άτομο που θα αναλάβει την ευθύνη των υποχρεώσεων του ασθενή προς το Νοσοκομείο. Επίσης ο ασθενής πρέπει να υπογράψει την “Δήλωση Συγκατάθεσης” για χειρουργική ή άλλη επέμβαση.
Απαγορεύεται το κάπνισμα
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.